3500kr för alla Volvobilar med original katalysator. Övriga bilar upp till 3500kr. Skicka en förfrågan för mer information.   I butiken kan du betala med Swish, kontant eller mot en faktureringsavgift på 45 kr.   Vi har avvikande öppettider under sommaren. Vecka 29, mån-tors 8-16, fre. 8.00 -15.00, Vecka 30, 31, 32, 33 mån-fre 8.00 -15.00 . OBS! lunchstängt 11.30 -12.00

Miljöpolicy Kungälvs Bildemontering

 

Hållbar
-Möter framtidens krav på hållbarhet inom miljö, ekonomiskt och socialt ansvar.

Inledning
Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar för vår miljö och försöker därför minska vår miljö- och klimatpåverkan på olika sätt och anpassa verksamheten till naturens kretslopp och på så vis till en långsiktig hållbar utveckling.

Vi följer tillämpliga miljöregler och gör vad vi kan för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.
Miljöbeslut skall genomsyra samtliga beslut i organisationen och det är varje enskild medarbetares ansvar att följa våra rutiner och riktlinjer.

Syfte
Syftet med vår miljöpolicy är att beskriva hur vi arbetar med att minska vår miljöpåverkan på olika vis
”Det går åt 100 % mindre energi för att återanvända en begagnad originaldel jämfört med en nytillverkad.”

Övergripande riktlinjer
Kungälvs Bildemonterings målsättning är att minimera vår miljö- och klimatpåverkan genom ständiga förbättringar. Att systematiskt undersöka hur vår verksamhet påverkar miljön ger oss möjlighet att vidta åtgärder där vårt arbete brister.

Kungälvs Bildemontering har detta som mål
Vi skall förebygga och minimera förorening av mark, luft och vatten.
Vi kartlägger verksamheten och är på så sätt väl medvetna om på vilket sätt vår verksamhet påverkar miljön
Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt vätskor, energi, kemikalier och fordonsanvändningen eftersom vi vet att det är där vi har vår största miljöpåverkan.
Vi strävar efter, där det är möjligt, utnyttja ny teknik för distribution och kommunikation (e-post, videokonferenser etc.)
Vi ska vidta konkreta åtgärder för en bättre miljö i möjligaste mån då detta ger oss återbetalning inte bara i miljö utan även ekonomiskt genom nöjdare kunder
Vi ska återvinna förpackningsmaterial så långt det är möjligt.
Vi skall minimera användandet av engångsartiklar
Vi skall ta hänsyn till inverkan på miljön vid upphandling av varor och tjänster och eftersträva kunskap om det miljövänligaste alternativet vid varje tillfälle.
Vi skall använda och hushålla energi på ett ansvarsfullt sätt.
Vi skall aktivt informera om och marknadsföra våra miljövänliga produkter:
Vi ska ta vara på och utveckla våra medarbetares intresse för miljöfrågor och säkerställa att miljöaspekten finns med i den dagliga verksamheten.
Vi skall förstå och uppfylla gällande miljölagstiftning och andra aktuella normer och regelverk som kan hänföras till miljön.

Vi är konkreta och resultatorienterade
Vi vidtar konkreta och synliga åtgärder. Vi formulerar mål och handlingsplaner i vår miljöplan. Vi mäter och följer upp åtgärderna och redovisar resultaten. Miljöplanen revideras regelbundet.

Vi påverkar andra
Genom kontinuerligt samarbete och utbyte med andra verksamheter utvecklar vi och får större genomslagskraft för miljöarbetet. Vi är ett gott föredöme inom miljöområdet och kan på så sätt påverka andra att också arbeta aktivt med miljöfrågor.

Ansvar
Vi skapar bred förankring på vårt företag genom att ledningen kontinuerligt diskuterar och utvärderar med personalen aktivt bästa möjliga förfarande i alla hänseenden med tyngdpunkt för miljöns bästa.